SUPPORTED BY

All Rights Reserved
Md. Manzoorul Kibria

 
facebook
twittter
 
IMAGE ARCHIVE 1
FISHERIES ACTIVITIES IN THE HALDA RIVER
 
wWg msMÖ‡ni Rb¨ A‡cÿvq †bŠKv
 
‡gŠmy‡g wWg msMÖ‡ni `„k¨
 
‡bŠKv‡Z msM„nxZ wWg
 
msM„nxZ iæB RvZxq gv‡Qi wWg
 
b`xi cv‡o gvwUi K‚qvq wWg dzUv‡bvi `„k¨
 
nvj`v b`xi iæB RvZxq gv‡Qi †cvbv

<< NEXT >>

 
Last Updated : February 15, 2011 7:54 PM & Copyright © 2010 [Md. Manzoorul Kibria]